ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Funeral Rockstars de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Funeral Rockstars, gevestigd aan  Joost van Geelstraat 15b, 3021 VJ  te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24385824.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Funeral Rockstars een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Partijen: Funeral Rockstars en de Wederpartij gezamenlijk.

 4. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Funeral Rockstars zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.

 5. Abonnement: een Overeenkomst die tussen Partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd en waarbij de Wederpartij, tegen maandelijkse betaling, aanspraak maakt op één evenement en korting op deelname aan evenementen en sessies.

 6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Funeral Rockstars te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn evenementen, sessies en/of adviesgesprekken.

 7. Sessie: elk(e) evenement(en), in het kader van de Overeenkomst door Funeral Rockstars te verzorgen, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.

 8. Deelnemer: eenieder die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een Sessie, al dan niet tevens Wederpartij.

 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Funeral Rockstars en iedere Overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Funeral Rockstars worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Funeral Rockstars is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Diensten. Het aanbod van Funeral Rockstars kan nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.

 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Funeral Rockstars binden haar niet.

 3. Het aanbod van Funeral Rockstars staat uitsluitend open voor Deelnemers in een natuurlijk rechtspersoon en zij die werkzaam zijn voor een onderneming die in het Handelsregister en bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. De Wederpartij dient dan ook KvK-geregistreerd te zijn, bij gebreke waarvan Funeral Rockstars gerechtigd is de Overeenkomst te annuleren. Indien en voor zover de door de Wederpartij bij de Sessie betrokken Deelnemers niet werkzaam blijken te zijn bij de onderneming van de Wederpartij, is Fueral Rockstars gerechtigd die Deelnemers van deelname aan de Sessie uit te sluiten.

 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Funeral Rockstars door de Wederpartij is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ EN UITVOERING VAN SESSIES

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle bij het aangaan en bij de uitvoering van de Overeenkomst gevraagde informatie tijdig, volledig en op de daartoe door Funeral Rockstars aangewezen wijze, aan Funeral Rockstars verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.

 2. Voorts dient de Wederpartij Funeral Rockstars steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

 3. Indien de Wederpartij de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de Overeenkomst overlaat aan een of meerdere derden, is de Wederpartij jegens Funeral Rockstars aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.

 4. Uitvoering van de Sessie geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen locatie, waaronder begrepen kan zijn een door Funeral Rockstars gefaciliteerde touringcar, in welk geval dan ook vervoer plaatsvindt tijdens de Sessie. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat uitvoering aan de Sessie wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat:

 5. Funeral Rockstars de Sessie kan uitvoeren in een representatieve ruimte, geschikt voor ten minste 30 personen;

 6. de bedoelde ruimte beschikbaar is op de overeengekomen datum, gedurende het overeengekomen tijdsbestek;

 7. voor de Sessie redelijkerwijs geschikte audiovisuele apparatuur aanwezig is voor presentatiedoeleinden, inclusief toegang tot internet en stroompunten, waarvan Funeral Rockstars kosteloos gebruik kan maken;

 8. een contactpersoon van de Wederpartij aanwezig is en begeleiding biedt bij persoonlijke ontvangst van de Deelnemers.

 9. De Wederpartij staat ervoor in dat de door haar bij de Overeenkomst betrokken Deelnemers de huisregels van de locatie (waaronder de eventuele touringcar mede begrepen) waar de Sessie wordt verzorgd, opvolgen. Voorts staat de Wederpartij ervoor in dat de Deelnemers de aanwijzingen van Funeral Rockstars en eventueel bij de Overeenkomst door haar betrokken derden opvolgen.

 10. In geval de overeengekomen Sessie een adviesgesprek betreft, mogen naast de hoofddeelnemer ten hoogste nog drie andere personen deze bijwonen, mits zij allen binnen dezelfde organisatie als de hoofddeelnemer werkzaam zijn.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Funeral Rockstars is te allen tijde gerechtigd om zelfstandige niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De keuze welke derden Funeral Rockstars bij de Overeenkomst betrekt, komt uitsluitend aan Funeral Rockstars toe. Derden die Funeral Rockstars mogelijk bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, zijn, niet-limitatief bedoeld:

 2. Een touringcarmaatschappij die in een voorkomend geval verantwoordelijk is voor het vervoer tijdens de Sessie;

 3. Een of meerdere cateraars;

 4. Entertainers;

 5. Derden ter ondersteuning van Funeral Rockstars bij de uitvoering van de Diensten;

 6. Videoploegen en/of fotograven;

 7. Externe sprekers, trainers, stewards en/of experts.

 8. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 9. Funeral Rockstars is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Funeral Rockstars draagt in dat verband in elk geval geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken en die prestaties verrichten die Funeral Rockstars (in andere gevallen) niet tevens zelf verricht, zoals vervoersdiensten, catering, entertainmentdiensten, video- en fotografie en diensten van externe specialisten.

 10. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de derden die Funeral Rockstars bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Funeral Rockstars jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

 11. Het is mogelijk dat de derden die Funeral Rockstars bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Funeral Rockstars gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | ANNULERING, VERPLAATSING EN WIJZIGING VAN SESSIES DOOR FUNERAL ROCKSTARS

 1. Funeral Rockstars behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende Deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een Sessie te annuleren of de inhoud daarvan op ondergeschikte punten te wijzigen. Als ondergeschikte punten worden beschouwd geringe afwijkingen die voor Funeral Rockstars na totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk blijken en die voor de Wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn, bijvoorbeeld omdat bij de Overeenkomst betrokken rouwvoertuigen op de dag van de Sessie die sessie betreft, onverhoopt niet beschikbaar blijken of een bij de Overeenkomst betrokken crematorium niet beschikbaar is vanwege dienst. Waar mogelijk zal Funeral Rockstars een passend alternatief verzorgen. Op dezelfde gronden (onvoldoende Deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden) kan Funeral Rockstars een Sessie wat betreft datum en/of tijd verplaatsen.

 2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet Funeral Rockstars daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij. In geval van verplaatsing kan de Wederpartij de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop de verplaatsing betrekking heeft, slechts annuleren indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum en/of tijd, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd. Van de Wederpartij mag in beginsel worden verlangd dat zij medewerking verleent aan de vaststelling van een alternatieve datum en/of tijd.

 3. In verband met annulering als bedoeld in dit artikel, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Funeral Rockstars is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Funeral Rockstars geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen tekortkomingen van derden, al dan niet door Funeral Rockstars bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken.

 2. Funeral Rockstars heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Funeral Rockstars zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 4. Indien Funeral Rockstars bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Funeral Rockstars is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Funeral Rockstars ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Funeral Rockstars in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Funeral Rockstars gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Funeral Rockstars verschuldigde bedragen heeft gesteld.

 3. De Wederpartij is verplicht de schade die Funeral Rockstars ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 4. Indien Funeral Rockstars de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Indien de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij wordt gewijzigd en dientengevolge meerkosten ontstaan, komen deze extra kosten volgens de daarvoor door Funeral Rockstars gebruikelijk gehanteerde tarieven, voor rekening van de Wederpartij. Funeral Rockstars zal van deze kosten zoveel mogelijk voorafgaand uitdrukkelijk mededeling doen aan de Wederpartij.

 2. Funeral Rockstars is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te (doen) vorderen. In geval van vooruitbetaling is Funeral Rockstars niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de door de Wederpartij verschuldigde betaling volledig door of vanwege Funeral Rockstars is ontvangen.

 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze, binnen de door of vanwege Funeral Rockstars op de factuur vermelde of anderszins aangezegde termijn.

 4. Funeral Rockstars y is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Funeral Rocktars verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Funeral Rockstars verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Funeral Rockstars kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Wederpartij en/of Deelnemers met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.

 2. Deelname aan een Sessie is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Wederpartij c.q. Deelnemers. Funeral Rockstars is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt Funeral Rockstars geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een Deelnemer naar aanleiding van middels een Sessie door hem opgedane kennis en vaardigheden.

 3. Funeral Rockstars nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de Wederpartij of Deelnemer.

 4. Funeral Rockstars is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 5. Funeral Rockstars is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Funeral Rockstars kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Funeral Rockstars in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

 6. Mocht Funeral Rockstars jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Funeral Rockstars te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Funeral Rockstars daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Funeral Rockstars ter zake vervalt.

 7. De aansprakelijkheid van Funeral Rockstars is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Funeral Rockstars betrekking heeft.

 8. De Wederpartij vrijwaart Funeral Rockstars van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Funeral Rockstars toerekenbaar is.

 9. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Funeral Rockstars verjaren door verloop van één jaar.

 10. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door  Funeral Rockstars verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Funeral Rockstars

ARTIKEL 11. | FOTO- EN FILMOPNAMEN

 1. Tijdens Sessies is Funeral Rockstars gerechtigd foto- en filmopnames te (doen) maken ter promotie van de activiteiten van Funeral Rockstars op haar website en social media kanalen. Hierbij gaat de Wederpartij daarmee akkoord, met dien verstande dat indien de foto’s of films geportretteerden bevatten die niet de Wederpartij betreffen, zal Funeral Rockstars deze personen niet zal (doen) portretteren zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de betreffende personen.

 2. Het is Deelnemers toegestaan foto’s en filmmateriaal tijdens de Sessie te vervaardigen, mits deze voor persoonlijk gebruik, althans niet voor commerciële doeleinden, tenzij het eigen presentaties van de Wederpartij betreft.  Een inbreuk op het bepaalde in de vorige zin, is een inbreuk op het intellectuele eigendom van Funeral Rockstars of een of meerdere door haar bij de Overeenkomst betrokken derden, in welk geval lid 4 van het volgende artikel overeenkomstige toepassing vindt.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Funeral Rockstars en eventueel door haar bij de Overeenkomst betrokken derden, behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van de door hun samengestelde inhoud van Sessies, de door hun gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook de door hun eventueel ter beschikking gestelde zaken, waaronder mede begrepen documenten, PowerPointpresentaties, foto- en videobeelden en overige, in welke vorm dan ook, verstrekte informatie.

 2. De Wederpartij c.q. Deelnemers zullen de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hun beschikbaar zijn gesteld c.q. hun ter kennis zijn gekomen in het kader van de Overeenkomst.

 3. Het is de Wederpartij c.q. Deelnemers nimmer toegestaan om enige wijziging aan te brengen in aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom van Funeral Rockstars of derden.

 4. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die Funeral Rockstars of de door haar bij de Overeenkomst betrokken derden dientengevolge lijden. Voorts zijn laatstbedoelden gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Funeral Rockstars is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.

 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Funeral Rockstars wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

 

© 2020 Funeral Rockstars | All rights reserved | Rotterdam  | The Netherlands KVK  | 24385824